Wykaz regulaminów: 

1. Regulamin Pracy

2. Regulamin Wynagradzania pracowników zatrudnionych

3. Regulamin Organizacyjny

4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5. Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych

6. Regulamin działalności Rady Rodziców

7. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze zatrudnionych  

8. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych

9. Regulamin Rady Pedagogicznej 

10. Regulamin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

11. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

12. Regulamin korzystania z szatni

13. Regulamin magazynku sportowego

14. Regulamin dyżurów nauczycielskich

15. Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

16. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

17. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego

18. Regulamin oceniania nauczycieli

19. Regulamin nauczyciela dyżurującego

20. Regulamin organizacji wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych

21. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczek

22. Regulamin świetlicy szkolnej

23. Regulamin biblioteki szkolnej

24. Regulamin sali komputerowej

25. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

26. Regulamin postępowania rekrutacyjnego do PSP 28 w Opolu

27. Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego

28. Instrukcja kancelaryjna

29. Instrukcja archiwalna

30. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów

31. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych

32. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

33. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej

34. Instrukcja o przestrzeganiu BHP obowiązująca wszystkich pracowników

35. Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką

36. Instrukcja obsługi apteczki

37. Instrukcja pierwszej pomocy

38. Zakładowa księga HACCAP

39. Zakładowa księga GHP-GMP

 

 Rejestry, ewidencje, procedury, archiwa:

1. Rejestr zarządzeń dyrektora

2. Rejestr kancelaryjny

3. Rejestr wydanych zaświadczeń o stopień awansu zawodowego,

4. Rejestr nadania „Aktów Nadania” na nauczycieli kontraktowych

5. Rejestr zatrudnionych pracowników

6. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

7. Rejestr druków ścisłego zarachowania

8. Rejestr legitymacji PKP dla nauczycieli

9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

10.  Rejestr wniosków o stypendia

11.  Rejestr zwolnień lekarskich uczniów

12. Rejestr wypadków uczniów

13. Rejestr absolwentów

14. Rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych

15. Rejestr kart i umów dzieci przyjętych do przedszkola

16. Rejestr wydanych legitymacji dla pracowników i członków rodzin

17. Rejestr rozrachunków świadectw

18. Rejestr wydanych świadectw absolwentom

19. Rejestr wydanych kartotek żywieniowych

20. Rejestr środków czystości

21. Rejestr odzieży ochronnej

22. Rejestr materiałów i narzędzi

23. Rejestr faktur

24. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników

25. Rejestr wydanych biletów MPK

26. Ewidencja akt osobowych pracowników zwolnionych

27. Ewidencja uczniów

28. Księga ewidencji dzieci

29. Ewidencja czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

30. Ewidencja szkoleń wstępnych z zakresu BHP

31. Ewidencja badań lekarskich

32. Ewidencja wyjść poza placówkę

33. Ewidencja delegacji służbowych

34. Ewidencja znaczków pocztowych

35. Procedury wewnętrzne wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowych

W archiwum zakładowym przechowywane są akta osobowe pracowników zwolnionych oraz dokumenty związane z organizacją i działalnością szkoły i przedszkola ( dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej itp. )

Udostępnianie dokumentów:
Wszystkie regulaminy, instrukcje, procedury są ogólnodostępne dla nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców:

1)  w sekretariacie i u dyrektora Zespołu – wszystkie,
2)  w pokojach nauczycielskich – dotyczące nauczycieli i organizacji pracy przedszkola i szkoły,
3)  w bibliotece szkolnej – dotyczące uczniów, rodziców, pracowników i organizacji pracy szkoły,
4)  w księgowości – dotyczące budżetu, księgowości,
5)  na stronie internetowej – dotyczące uczniów, rodziców i organizacji pracy przedszkola i szkoły.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Zainteresowana osoba jest listownie powiadomiona o jej wynikach.
Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły (druki do pobrania ze strony www.zsp2opole.pl ) Stosowne dokumenty odbiera osobiście.

Godziny pracy sekretariatu: 7:30 – 15:30.