Foto
Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
10.02.2011 PSSE w Opolu Urzędowa kontrola żywności
23.03.2011 PSSE w Opolu Kontrola sprawdzająca
21.06.2011 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola planowa – prawo dzieci 5 letnich do rocznego przygotowania przedszkolnego -
2-17.02.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Ewaluacja zewnętrzna w obszarze ”Efekty działalności dydaktycznej   wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i przedszkola,  
12 – 30.03.2012 ZUS O/Opole Składki społeczne, fundusz pracy, RP7 – kontrola ZUS O/Opole
26.03.2012 PSSE w Opolu Sprawdzenie stanu sanitarnego-higienicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci
12.04.2012 PSSE w Opolu. Kontrola żywności : ocena stanu sanitarnego bloku kuchennego w PP 36 w Opolu
26.06.2012

PSSE w Opolu

Kontrola żywności : ocena stanu sanitarnego bloku kuchennego w PP 36 w
26.06.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej
26.06.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych planowanych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego
27.02.2013 PSSE w Opolu Pomiary stołów i krzeseł w klasach
29.08.2013 UMO Wydział Budżetu w Opolu Gospodarka środkami ZFŚS oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – pożyczkowej w latach 2010 – 2012
30.09.2013 PSSE w Opolu Sprawdzenie nadzoru przez dyrektora placówki warunków zachowania higieny osobistej.
17.12.2013 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
10.03.2014 PSSE w Opolu Kontrola bieżącego stanu sanitarnego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
14.03.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Monitoring w zakresie stanu przygotowania publicznych szkół podstawowych na przyjęcie dzieci sześcioletnich.
28.05.2014 Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie stanu technicznego i utrzymania obiektów budowlanych.
06.10.2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Przestrzeganie przepisów prawa przystosowaniu środków ochrony roślin.
12.12.2014 PPIS w Opolu Urzędowa kontrola żywności.
17.12.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Sprawdzenie realizacji działań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
11.06.2015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie utrzymania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektów.
25,26.06.2015 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Ogólna kontrola placówki.
22.07.2015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie robót budowlanych         wykonanych na poddaszu budynku szkoły.
03.08.2015 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
30.09.2015 PPIS w Opolu Kontrola związana z interwencją konsumenta dot. występowania biegunek, wymiotów u dzieci.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli są dostępne w sekretariacie szkoły lub u kierownika administracyjnego.