Foto

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W dniu 22.08.2017r. dokonano zmiany treści ogłoszenia w pkt 8.

Dotychczasowe brzmienie:

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
    W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%

Po zmianie:

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
    W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%

Liczba uczniów: 125

Liczba oddziałów w przedszkolu – 3, liczba dzieci – 70.

Irena Rutowicz - główny księgowy

Beata Rudyk - kierownik gospodarczy, pomoc kuchenna

Henryka Szuster - starszy księgowy, pomoc kuchenna

Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków, referent ds. kadr

Kania Krystyna - sekretarz szkoły

Gretka Agata – intendent

Dziuba Agnieszka – pomoc nauczyciela

Kischel Irena - kucharka

Torka Lidia – woźna oddziałowa

Bielak Beata – woźna oddziałowa

Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa

Blach Maria – sprzątaczka

Szymaniec Sylwia - sprzątaczka

Okoń Walter – konserwator

Przewodniczący: p. Agnieszka Butryn-Berdysz

Zastępca przewodniczącego: p. Tomasz Śmiały

Skarbnik: p. Sabina Nikolajczyk

Sekretarz: p. Grażyna Zdobylak

Biesiadecka Alina edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
Burian-Korłub Małgorzata pedagog, psycholog szkolny
Deger Ewa edukacja wczesnoszkolna
Fister – Pasek Małgorzata religia, język niemiecki
Guzińska Marta nauczyciel przedszkola
Jaceńków Izabela przyroda, wdż, zajęcia techniczne
ks. Kozielski Mateusz religia
Leśniak Aneta nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Ligocka – Sawczyn Danuta język polski, bibliotekarz
Łaski Dariusz wychowanie fizyczne
Łuczak Ewa 
wicedyrektor, nauczyciel przedszkola
Metelska Urszula matematyka, zajęcia komputerowe
Mikłuszka Iwona nauczyciel przedszkola
Opolska Iwona edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Rabiej Jarosław                
język angielski                        
Różańska Marcela nauczyciel przedszkola
Ścisłowska – Cegła Agnieszka język niemiecki
Warzecha Katarzyna plastyka, muzyka, nauczyciel świetlicy
Waszkiewicz Wioletta historia, świetlica
Woszek Katarzyna nauczyciel przedszkola
Wrześniewska Marianna nauczyciel świetlicy
Zyła Iwona nauczyciel przedszkola

Wykaz regulaminów: 

1. Regulamin Pracy

2. Regulamin Wynagradzania pracowników zatrudnionych

3. Regulamin Organizacyjny

4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5. Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych

6. Regulamin działalności Rady Rodziców

7. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze zatrudnionych  

8. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych

9. Regulamin Rady Pedagogicznej 

10. Regulamin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

11. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

12. Regulamin korzystania z szatni

13. Regulamin magazynku sportowego

14. Regulamin dyżurów nauczycielskich

15. Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

16. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

17. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego

18. Regulamin oceniania nauczycieli

19. Regulamin nauczyciela dyżurującego

20. Regulamin organizacji wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych

21. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczek

22. Regulamin świetlicy szkolnej

23. Regulamin biblioteki szkolnej

24. Regulamin sali komputerowej

25. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

26. Regulamin postępowania rekrutacyjnego do PSP 28 w Opolu

27. Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego

28. Instrukcja kancelaryjna

29. Instrukcja archiwalna

30. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów

31. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych

32. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

33. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej

34. Instrukcja o przestrzeganiu BHP obowiązująca wszystkich pracowników

35. Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką

36. Instrukcja obsługi apteczki

37. Instrukcja pierwszej pomocy

38. Zakładowa księga HACCAP

39. Zakładowa księga GHP-GMP

 

 Rejestry, ewidencje, procedury, archiwa:

1. Rejestr zarządzeń dyrektora

2. Rejestr kancelaryjny

3. Rejestr wydanych zaświadczeń o stopień awansu zawodowego,

4. Rejestr nadania „Aktów Nadania” na nauczycieli kontraktowych

5. Rejestr zatrudnionych pracowników

6. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

7. Rejestr druków ścisłego zarachowania

8. Rejestr legitymacji PKP dla nauczycieli

9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

10.  Rejestr wniosków o stypendia

11.  Rejestr zwolnień lekarskich uczniów

12. Rejestr wypadków uczniów

13. Rejestr absolwentów

14. Rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych

15. Rejestr kart i umów dzieci przyjętych do przedszkola

16. Rejestr wydanych legitymacji dla pracowników i członków rodzin

17. Rejestr rozrachunków świadectw

18. Rejestr wydanych świadectw absolwentom

19. Rejestr wydanych kartotek żywieniowych

20. Rejestr środków czystości

21. Rejestr odzieży ochronnej

22. Rejestr materiałów i narzędzi

23. Rejestr faktur

24. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników

25. Rejestr wydanych biletów MPK

26. Ewidencja akt osobowych pracowników zwolnionych

27. Ewidencja uczniów

28. Księga ewidencji dzieci

29. Ewidencja czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

30. Ewidencja szkoleń wstępnych z zakresu BHP

31. Ewidencja badań lekarskich

32. Ewidencja wyjść poza placówkę

33. Ewidencja delegacji służbowych

34. Ewidencja znaczków pocztowych

35. Procedury wewnętrzne wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowych

W archiwum zakładowym przechowywane są akta osobowe pracowników zwolnionych oraz dokumenty związane z organizacją i działalnością szkoły i przedszkola ( dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej itp. )

Udostępnianie dokumentów:
Wszystkie regulaminy, instrukcje, procedury są ogólnodostępne dla nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców:

1)  w sekretariacie i u dyrektora Zespołu – wszystkie,
2)  w pokojach nauczycielskich – dotyczące nauczycieli i organizacji pracy przedszkola i szkoły,
3)  w bibliotece szkolnej – dotyczące uczniów, rodziców, pracowników i organizacji pracy szkoły,
4)  w księgowości – dotyczące budżetu, księgowości,
5)  na stronie internetowej – dotyczące uczniów, rodziców i organizacji pracy przedszkola i szkoły.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Zainteresowana osoba jest listownie powiadomiona o jej wynikach.
Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły (druki do pobrania ze strony www.zsp2opole.pl ) Stosowne dokumenty odbiera osobiście.

Godziny pracy sekretariatu: 7:30 – 15:30.

Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
10.02.2011 PSSE w Opolu Urzędowa kontrola żywności
23.03.2011 PSSE w Opolu Kontrola sprawdzająca
21.06.2011 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola planowa – prawo dzieci 5 letnich do rocznego przygotowania przedszkolnego -
2-17.02.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Ewaluacja zewnętrzna w obszarze ”Efekty działalności dydaktycznej   wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i przedszkola,  
12 – 30.03.2012 ZUS O/Opole Składki społeczne, fundusz pracy, RP7 – kontrola ZUS O/Opole
26.03.2012 PSSE w Opolu Sprawdzenie stanu sanitarnego-higienicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci
12.04.2012 PSSE w Opolu. Kontrola żywności : ocena stanu sanitarnego bloku kuchennego w PP 36 w Opolu
26.06.2012

PSSE w Opolu

Kontrola żywności : ocena stanu sanitarnego bloku kuchennego w PP 36 w
26.06.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej
26.06.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych planowanych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego
27.02.2013 PSSE w Opolu Pomiary stołów i krzeseł w klasach
29.08.2013 UMO Wydział Budżetu w Opolu Gospodarka środkami ZFŚS oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – pożyczkowej w latach 2010 – 2012
30.09.2013 PSSE w Opolu Sprawdzenie nadzoru przez dyrektora placówki warunków zachowania higieny osobistej.
17.12.2013 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
10.03.2014 PSSE w Opolu Kontrola bieżącego stanu sanitarnego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
14.03.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Monitoring w zakresie stanu przygotowania publicznych szkół podstawowych na przyjęcie dzieci sześcioletnich.
28.05.2014 Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie stanu technicznego i utrzymania obiektów budowlanych.
06.10.2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Przestrzeganie przepisów prawa przystosowaniu środków ochrony roślin.
12.12.2014 PPIS w Opolu Urzędowa kontrola żywności.
17.12.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Sprawdzenie realizacji działań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
11.06.2015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie utrzymania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektów.
25,26.06.2015 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Ogólna kontrola placówki.
22.07.2015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie robót budowlanych         wykonanych na poddaszu budynku szkoły.
03.08.2015 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
30.09.2015 PPIS w Opolu Kontrola związana z interwencją konsumenta dot. występowania biegunek, wymiotów u dzieci.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli są dostępne w sekretariacie szkoły lub u kierownika administracyjnego.

 

Liczba uczniów: 123

Liczba oddziałów w przedszkolu – 3, liczba dzieci – 70.

Irena Rutowicz - główny księgowy

Beata Rudyk - kierownik gospodarczy

Henryka Szuster - starszy księgowy, pomoc kuchenna

Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków, referent ds. kadr

Kania Krystyna - sekretarz szkoły

Gretka Agata – intendent

Dziuba Agnieszka – pomoc nauczyciela

Kischel Irena - kucharka

Torka Lidia – woźna oddziałowa

Bielak Beata – woźna oddziałowa

Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa

Blach Maria – sprzątaczka

Szymaniec Sylwia - sprzątaczka

Okoń Walter – konserwator

Malinowski Jurek – starszy woźny

Przewodniczący: p. Agnieszka Butryn-Berdysz

Zastępca przewodniczącego: p. Tomasz Śmiały

Skarbnik: p. Sabina Nikolajczyk

Sekretarz: p. Małgorzata Fister-Pasek

Członkowie:

p. Katarzyna Ściegienko

p. Ilona Malaka

p. Dominika Piechota-Padiasek

p. Marcin Kosmala

p. Izabela Chorzewska

p. Magdalena Stalmach-Szymczyszyn

p. Krzysztof Dawid

Dyrektor Zespołu - mgr Joanna Misiec

Wicedyrektor przedszkola- mgr Iwona Mikłuszka

Majątek PSP 28:

1. Środki trwałe  konto 011                                                        3 104 292,96 zł

w tym :

a) grunty                                                                                             27 943,02 zł

b) budynek z salą gimnastyczną                                                   2 942 568,30 zł

c) ogrodzenie + przyłącze sanitarne                                                   57 745,00 zł

d) piece i kotły                                                                                    54 990,89 zł

e) wentylatory dachowe                                                                       5 872, 00 zł

f) wideobrafon                                                                                     5 474 ,75 zł

g) maszyna czyszcząca                                                                         9 699,00 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  konto  013                368 389,05 zł

3. Zbiory biblioteczne     konto  014                                                25 624,26 zł

4.Wartości niematerialne i prawne konto 020                               15 469,54 zł

RAZEM        majątek szkoły                                                       3 513 775,81 zł

Majątek PP 36:

1. Środki trwałe  konto 011                                                            1 174 660,76 zł

w tym :

a) grunty                                                                                                   6 242,39 zł

b) budynek                                                                                        1 098 000,00 zł

c) ogrodzenie                                                                                           1 948,00 zł

e) zestaw komputerowy                                                                           4 193,00 zł

f) zmywarki, plac zabaw, patelnia                                                          64 277,37 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  konto  013                    144 919,70 zł

3. Wartości niematerialne i prawne                                                      4 974,49 zł

RAZEM        majątek przedszkola                                                 1 324 554,95 zł