Foto

Dąbrowski Piotr - główny księgowy

Rudyk Beata - kierownik gospodarczy

Szuster Henryka- starszy księgowy

Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków

Elias Robert – specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych

Kania Krystyna - sekretarz szkoły

Kondratowicz Izabela- referent ds. kadr

Gwóźdź Bożena – sprzątaczka

Szymaniec Sylwia – sprzątaczka

Lenartowicz Urszula - sprzątaczka

Maluszczak Piotr – konserwator

Pożywio Natalia – intendent

Dziuba – Ryznar Agnieszka – pomoc nauczyciela

Wawrzinska Grażyna - kucharka

Brzezicka Bożena– woźna oddziałowa

Bielak Beata – woźna oddziałowa

Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa

Drożdżewicz Beata – pomoc kuchenna

Przewodniczący: p. Katarzyna Ściegienko

Zastępca przewodniczącego: p. Agnieszka Piechaczek

Skarbnik: p. Magdalena Dudek

Przewodniczący: p. Agnieszka Butryn-Berdysz

Zastępca przewodniczącego: p. Grażyna Zdobylak

Skarbnik: p. Marcin Kosmala

Sekretarz: p. Anna Orzechowska

Misiec Joanna

dyrektor

Zamojska-Nocoń Anna

wicedyrektor, nauczyciel przedszkola

Błach Ewelina

język hiszpański   

Buczarska Magdalena

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, wychowawca kl.I

 

Burian Małgorzata

pedagog, psycholog szkolny

Chmiel-Bryzik Magdalena

język angielski

Czerska Justyna

nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne

Deger Ewa

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.II, nauczyciel świetlicy

Elias Robert

informatyka, zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa

Fister – Pasek Małgorzata

religia, nauczyciel przedszkola

Guzińska Marta

nauczyciel przedszkola

Jaceńków Izabela

 przyroda, zajęcia techniczne, technika, biologia, chemia, wychowawca kl.V

ks. Kozielski Mateusz

religia

Krepa-Adolf Ewa

doradztwo zawodowe

Leśniak Aneta

zajęcia rewalidacyjne

Łaski Dariusz

wychowanie fizyczne

Łukaszyk Adrianna

nauczyciel przedszkola, terapeuta

Mechel Dorota

historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

Metelska Urszula

matematyka, informatyka, wychowawca kl.VI

Mikłuszka Iwona

 nauczyciel przedszkola

Opolska Iwona

Oleksy Ilona

edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca kl. III

biblotekarz

Rokita Violetta

język niemiecki

Sawczyn Beata

język polski, wychowawca kl.IV

Słowik Monika

język polski, nauczyciel świetlicy

Ścisłowska – Cegła Agnieszka

język niemiecki, geografia, wychowawca kl. VIII

Świeboda Jaroslaw

fizyka

Warzecha Katarzyna

muzyka, plastyka, nauczyciel świetlicy, wychowawca kl.VII

Woszek Katarzyna

nauczyciel przedszkola, logopeda

Budżet PSP 28:
Rozdz. 80101 Rozdz. 85401 Rozdz.80150 Rozdz.80148
Wynagrodzenie i pochodne 1.076.800 zł 99 000 zł 4 500 zł 28 000 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe: 232 500 zł 12 000 zł 200 1 000 zł
w tym :
a) odpis na ZFŚS 47 300 zł 6 000 zł 200 zł 1 000 zł
b) wydatki rzeczowe 185 200 zł 6 000 zł - - zł
Ogółem 1 309 300 zł 111 000 zł 4 500 zł 29 000 zł
Razem;
Wynagrodzenia i pochodne 1 208.300,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe : 245.700,00 zł
w tym :
a) odpisy na ZFŚS 54.500,00 zł
b) wydatki rzeczowe 191.200,00 zł
Ogółem 1.453.800,00 zł
Dodatkowo
Rozdział 80146
plan rzeczowy ; 9 606 zł
Rozdział 85446
plan rzeczowy ; 912,00 zł
razem 10 518,00 zł


Budżet PP 36:
Rozdz. 80104 Rozdz. 80149 Razem
Wynagrodzenie i pochodne 585 400,00 zł 4.300,00 zł 589 700,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe 152 900,00zł 200,00zł 153 100,00 zł
w tym:
a) odpis na ZFŚS 25 400,00 zł 200,00 zł 25 600,00 zł
b) wydatki rzeczowe 127 500,00 zł 125 500,00 zł

Błach Ewelina język hiszpański
Burian-Korłub Małgorzata pedagog, psycholog szkolny
Czerska Justyna n a u czyciel świetlicy
Deger Ewa edukacja wczesnoszkolna
Elias Robert Informatyka, zajęcia komputerowe
Fister – Pasek Małgorzata religia, język niemiecki, nauczyciel przedszkola
Guzińska Marta nauczyciel przedszkola
Jaceńków Izabela
przyroda, wdż, zajęcia techniczne, biologia, chemia, technika,
nauczyciel świetlicy
Korzekwa Alicja e d u kacja wczesnoszkolna
ks. Kozielski Mateusz religia
Leśniak Aneta nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Łaski Dariusz wychowanie fizyczne
Makulewicz Karina bibliotekarz
Mechel Dorota historia, historia i społeczeństwo, wdż
Metelska Urszula matematyka, zajęcia komputerowe
Mikłuszka Iwona nauczyciel przedszkola
Opolska Iwona edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Klonowski Tomasz j ę zyk angielski
Różańska Marcela nauczyciel przedszkola
Sawczyn Beata język polski
Ścisłowska – Cegła Agnieszka język niemiecki, gegorafia
Świeboda Jarosław fizyka
Tuła Barbara doradztwo zawodowe
Warzecha Katarzyna plastyka, muzyka, nauczyciel świetlicy
Woszek Katarzyna nauczyciel przedszkola
Zamojska – Nocoń Anna wicedyrektor, nauczyciel przedszkola

Piotr Dąbrowski - główny księgowy
Beata Rudyk - kierownik gospodarczy
Henryka Szuster - starszy księgowy, pomoc kuchenna
Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków
Kania Krystyna - sekretarz szkoły
Kondratowicz Izabela- referent ds. kadr
Lenartowicz Urszula - pomoc kuchenna
Gretka Agata – intendent
Dziuba Agnieszka – pomoc nauczyciela
Kischel Irena - kucharka
Brzezicka Bożena – woźna oddziałowa
Bielak Beata – woźna oddziałowa
Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa
Blach Maria – sprzątaczka
Szymaniec Sylwia - sprzątaczka
Piotr Maluszczak – konserwator

kontrole

kontrole cd

Irena Rutowicz - główny księgowy
Beata Rudyk - kierownik gospodarczy
Henryka Szuster - starszy księgowy, pomoc kuchenna
Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków
Kania Krystyna - sekretarz szkoły
Kondratowicz Izabela- referent ds. kadr
Lenartowicz Urszula - pomoc kuchenna
Gretka Agata – intendent
Dziuba Agnieszka – pomoc nauczyciela
Kischel Irena - kucharka
Torka Lidia – woźna oddziałowa
Bielak Beata – woźna oddziałowa
Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa
Blach Maria – sprzątaczka
Szymaniec Sylwia - sprzątaczka
Okoń Walter – konserwator

Przewodniczący: p. Katarzyna Ściegienko

Zastępca przewodniczącego: p. Izabela Hipsz

Skarbnik: p. Julia Cebula

Przewodniczący: p. Agnieszka Butryn-Berdysz

Zastępca przewodniczącego: p. Grażyna Zdobylak

Skarbnik: p. Marcin Kosmala

Sekretarz: p. Anna Orzechowska

Błach Ewelina

język hiszpański

Burian-Korłub Małgorzata

pedagog, psycholog szkolny

Czerska Justyna                            

świetlica

Deger Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Elias Robert

Informatyka, zajęcia komputerowe

Fister – Pasek Małgorzata

religia, język niemiecki

Guzińska Marta

nauczyciel przedszkola

Jaceńków Izabela

przyroda, wdż, zajęcia techniczne

Korzekwa Alicja                          

edukacja wczesnoszkolna

ks. Kozielski Mateusz

religia

Leśniak Aneta

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Łaski Dariusz

wychowanie fizyczne

Łuczak Ewa                              

wicedyrektor, nauczyciel przedszkola

Makulewicz Karina        

bibliotekarz

Mechel Dorota

historia, historia i społeczeństwo, wdż

Metelska Urszula

matematyka, zajęcia komputerowe

Mikłuszka Iwona

nauczyciel przedszkola

Opolska Iwona

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Rabiej Jarosław                    

język angielski                        

Różańska Marcela

nauczyciel przedszkola

Sawczyn Beata

język polski

Ścisłowska – Cegła Agnieszka

język niemiecki

Świeboda Jarosław

fizyka

Tuła Barbara

doradztwo zawodowe

Warzecha Katarzyna

plastyka, muzyka, nauczyciel świetlicy

Woszek Katarzyna

nauczyciel przedszkola

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W dniu 22.08.2017r. dokonano zmiany treści ogłoszenia w pkt 8.

Dotychczasowe brzmienie:

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
    W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%

Po zmianie:

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
    W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%
Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
27.02.2013 PSSE w Opolu Pomiary stołów i krzeseł w klasach
29.08.2013 UMO Wydział Budżetu w Opolu Gospodarka środkami ZFŚS oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – pożyczkowej w latach 2010 – 2012
30.09.2013 PSSE w Opolu Sprawdzenie nadzoru przez dyrektora placówki warunków zachowania higieny osobistej.
17.12.2013 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
10.03.2014 PSSE w Opolu Kontrola bieżącego stanu sanitarnego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
14.03.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Monitoring w zakresie stanu przygotowania publicznych szkół podstawowych na przyjęcie dzieci sześcioletnich.
28.05.2014 Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie stanu technicznego i utrzymania obiektów budowlanych.
06.10.2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Przestrzeganie przepisów prawa przystosowaniu środków ochrony roślin.
12.12.2014 PPIS w Opolu Urzędowa kontrola żywności.
17.12.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Sprawdzenie realizacji działań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
11.06.2015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie utrzymania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektów.
25,26.06.2015 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Ogólna kontrola placówki.
22.07.2015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie robót budowlanych         wykonanych na poddaszu budynku szkoły.
03.08.2015 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
30.09.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Kontrola związana z interwencją konsumenta dot. występowania biegunek, wymiotów u dzieci.
31.05.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Urzędowa kontrola żywności
22.06.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Urzędowa kontrola żywności
31.08.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Urzędowa kontrola żywności
18.11.2016 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola w sprawie przestrzegania art. 61 ust. 3 – 3e ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty w sprawie zatrudnienia asystenta nauczyciela w kl. I.
13,19,25,31.01.2017 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Ogólna kontrola placówki.
09.03.2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Ocena stanu sanitarnego przedszkola
17.03.2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Ocena stanu sanitarnego szkoły

Liczba uczniów: 125

Liczba oddziałów w przedszkolu – 3, liczba dzieci – 70.

Irena Rutowicz - główny księgowy

Beata Rudyk - kierownik gospodarczy, pomoc kuchenna

Henryka Szuster - starszy księgowy, pomoc kuchenna

Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków, referent ds. kadr

Kania Krystyna - sekretarz szkoły

Gretka Agata – intendent

Dziuba Agnieszka – pomoc nauczyciela

Kischel Irena - kucharka

Torka Lidia – woźna oddziałowa

Bielak Beata – woźna oddziałowa

Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa

Blach Maria – sprzątaczka

Szymaniec Sylwia - sprzątaczka

Okoń Walter – konserwator

Przewodniczący: p. Agnieszka Butryn-Berdysz

Zastępca przewodniczącego: p. Tomasz Śmiały

Skarbnik: p. Sabina Nikolajczyk

Sekretarz: p. Grażyna Zdobylak

Biesiadecka Alina edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
Burian-Korłub Małgorzata pedagog, psycholog szkolny
Deger Ewa edukacja wczesnoszkolna
Fister – Pasek Małgorzata religia, język niemiecki
Guzińska Marta nauczyciel przedszkola
Jaceńków Izabela przyroda, wdż, zajęcia techniczne
ks. Kozielski Mateusz religia
Leśniak Aneta nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Ligocka – Sawczyn Danuta język polski, bibliotekarz
Łaski Dariusz wychowanie fizyczne
Łuczak Ewa 
wicedyrektor, nauczyciel przedszkola
Metelska Urszula matematyka, zajęcia komputerowe
Mikłuszka Iwona nauczyciel przedszkola
Opolska Iwona edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Rabiej Jarosław                
język angielski                        
Różańska Marcela nauczyciel przedszkola
Ścisłowska – Cegła Agnieszka język niemiecki
Warzecha Katarzyna plastyka, muzyka, nauczyciel świetlicy
Waszkiewicz Wioletta historia, świetlica
Woszek Katarzyna nauczyciel przedszkola
Wrześniewska Marianna nauczyciel świetlicy
Zyła Iwona nauczyciel przedszkola

Budżet PSP 28:

                                              Rozdz. 80101   Rozdz. 85401   Rozdz.80150         Razem

Wynagrodzenie

i pochodne                            954 800 zł         105 000 zł         3 850 zł       1 063 650 zł      

Pozostałe wydatki

rzeczowe:                              232 000 zł          12 100 zł                                244 100 zł

w tym :         

a) odpis na ZFŚS                   43 400 zł           6 100 zł                                    49 500 zł                                                                                                                              

b) wydatki

rzeczowe                              188 600 zł           6 000 zł                                 194 600 zł          

Ogółem                             1 186 800 zł       117 100 zł          3 850 zł        1 307 750 zł

                                                  Rozdz.80195            

Pozostała działalność

Projekt ERASMUS +                 79 606 zł  

Stypendia motywacyjne                   240 zł

                                                 Rozdz.80148

Stołówki szkolne

Wynagrodzenia i pochodne         15 520 zł

                                                

Budżet PP 36:

                                                            Rozdz. 80104     Rozdz. 80149       Razem  

Wynagrodzenie i pochodne                534 991 zł             3 720 zł     538 711 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe               153 900 zł                               153 900 zł

w tym:                                                                                                                                                                                          

a) odpis na ZFŚS                                   24 700 zł                                  24 700 zł

b) wydatki rzeczowe                           129 200 zł                                 129 200 zł                                                                                                

Ogółem                                                688 891 zł            3 720 zł        692 611 zł

Majątek PSP 28:

1. Środki trwałe  konto 011                                                         3 104 292,96 zł

w tym :

a) grunty                                                                                              27 943,02 zł

b) budynek z salą gimnastyczną                                                    2 942 568,30 zł

c) ogrodzenie + przyłącze sanitarne                                                   57 745,00 zł

d) piece i kotły                                                                                    54 990,89 zł

e) wentylatory dachowe                                                                       5 872,00 zł

f) wideobrafon                                                                                     5 474 ,75 zł

g) maszyna czyszcząca                                                                         9 699,00 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  konto  013                377 853,06 zł

3. Zbiory biblioteczne     konto  014                                                25 624,26 zł

4.Wartości niematerialne i prawne konto 020                               16 928,05 zł

RAZEM        majątek szkoły                                                       3 524698,33 zł

Majątek PP 36:

1. Środki trwałe  konto 011                                                        1 174 660,76 zł

w tym :

a) grunty                                                                                               6 242,39 zł

b) budynek                                                                                    1 098 000,00 zł

c) ogrodzenie                                                                                       1 948,00 zł

e) zestaw komputerowy                                                                       4 193,00 zł

f) zmywarki, plac zabaw, patelnia                                                      64 277,37 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  konto  013               147 953,23 zł

3. Wartości niematerialne i prawne                                                  4 749,50 zł

 

RAZEM        majątek przedszkola                                            1 327 363,49 zł

Lp. Hasła Informacje
1. Nazwa Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Opolu
2. Adres 45 – 776 Opole, ul. Bogumiła Wyszomirskiego 6
3. Nr telefonu sekretariat 077/ 457 34 81
4. Fax 077/ 457 34 81
5. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Adres strony www. www.psp28.opole.pl
7. Dyrektor mgr Joanna Misiec
8. Wicedyrektor przedszkola mgr Anna Zamojska - Nocoń
9. Główny księgowy mgr Piotr Dąbrowski
10. Inne stanowiska kierownicze wraz z nazwiskami osób zajmujących je

Kierownik gospodarczy

mgr Beata Rudyk

11. Podmiot udostępniający dane: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Opolu
12. Odpowiedzialny za treść: mgr Joanna Misiec

Wykaz regulaminów: 

1. Regulamin Pracy

2. Regulamin Wynagradzania pracowników zatrudnionych

3. Regulamin Organizacyjny

4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5. Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych

6. Regulamin działalności Rady Rodziców

7. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze zatrudnionych  

8. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych

9. Regulamin Rady Pedagogicznej 

10. Regulamin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

11. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

12. Regulamin korzystania z szatni

13. Regulamin magazynku sportowego

14. Regulamin dyżurów nauczycielskich

15. Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

16. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

17. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego

18. Regulamin oceniania nauczycieli

19. Regulamin nauczyciela dyżurującego

20. Regulamin organizacji wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych

21. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczek

22. Regulamin świetlicy szkolnej

23. Regulamin biblioteki szkolnej

24. Regulamin sali komputerowej

25. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

26. Regulamin postępowania rekrutacyjnego do PSP 28 w Opolu

27. Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego

28. Instrukcja kancelaryjna

29. Instrukcja archiwalna

30. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów

31. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych

32. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

33. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej

34. Instrukcja o przestrzeganiu BHP obowiązująca wszystkich pracowników

35. Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką

36. Instrukcja obsługi apteczki

37. Instrukcja pierwszej pomocy

38. Zakładowa księga HACCAP

39. Zakładowa księga GHP-GMP

 

 Rejestry, ewidencje, procedury, archiwa:

1. Rejestr zarządzeń dyrektora

2. Rejestr kancelaryjny

3. Rejestr wydanych zaświadczeń o stopień awansu zawodowego,

4. Rejestr nadania „Aktów Nadania” na nauczycieli kontraktowych

5. Rejestr zatrudnionych pracowników

6. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

7. Rejestr druków ścisłego zarachowania

8. Rejestr legitymacji PKP dla nauczycieli

9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

10.  Rejestr wniosków o stypendia

11.  Rejestr zwolnień lekarskich uczniów

12. Rejestr wypadków uczniów

13. Rejestr absolwentów

14. Rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych

15. Rejestr kart i umów dzieci przyjętych do przedszkola

16. Rejestr wydanych legitymacji dla pracowników i członków rodzin

17. Rejestr rozrachunków świadectw

18. Rejestr wydanych świadectw absolwentom

19. Rejestr wydanych kartotek żywieniowych

20. Rejestr środków czystości

21. Rejestr odzieży ochronnej

22. Rejestr materiałów i narzędzi

23. Rejestr faktur

24. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników

25. Rejestr wydanych biletów MPK

26. Ewidencja akt osobowych pracowników zwolnionych

27. Ewidencja uczniów

28. Księga ewidencji dzieci

29. Ewidencja czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

30. Ewidencja szkoleń wstępnych z zakresu BHP

31. Ewidencja badań lekarskich

32. Ewidencja wyjść poza placówkę

33. Ewidencja delegacji służbowych

34. Ewidencja znaczków pocztowych

35. Procedury wewnętrzne wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowych

W archiwum zakładowym przechowywane są akta osobowe pracowników zwolnionych oraz dokumenty związane z organizacją i działalnością szkoły i przedszkola ( dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej itp. )

Udostępnianie dokumentów:
Wszystkie regulaminy, instrukcje, procedury są ogólnodostępne dla nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców:

1)  w sekretariacie i u dyrektora Zespołu – wszystkie,
2)  w pokojach nauczycielskich – dotyczące nauczycieli i organizacji pracy przedszkola i szkoły,
3)  w bibliotece szkolnej – dotyczące uczniów, rodziców, pracowników i organizacji pracy szkoły,
4)  w księgowości – dotyczące budżetu, księgowości,
5)  na stronie internetowej – dotyczące uczniów, rodziców i organizacji pracy przedszkola i szkoły.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Zainteresowana osoba jest listownie powiadomiona o jej wynikach.
Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły (druki do pobrania ze strony www.zsp2opole.pl ) Stosowne dokumenty odbiera osobiście.

Godziny pracy sekretariatu: 7:30 – 15:30.

Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
10.02.2011 PSSE w Opolu Urzędowa kontrola żywności
23.03.2011 PSSE w Opolu Kontrola sprawdzająca
21.06.2011 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola planowa – prawo dzieci 5 letnich do rocznego przygotowania przedszkolnego -
2-17.02.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Ewaluacja zewnętrzna w obszarze ”Efekty działalności dydaktycznej   wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i przedszkola,  
12 – 30.03.2012 ZUS O/Opole Składki społeczne, fundusz pracy, RP7 – kontrola ZUS O/Opole
26.03.2012 PSSE w Opolu Sprawdzenie stanu sanitarnego-higienicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci
12.04.2012 PSSE w Opolu. Kontrola żywności : ocena stanu sanitarnego bloku kuchennego w PP 36 w Opolu
26.06.2012

PSSE w Opolu

Kontrola żywności : ocena stanu sanitarnego bloku kuchennego w PP 36 w
26.06.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej
26.06.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych planowanych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego
27.02.2013 PSSE w Opolu Pomiary stołów i krzeseł w klasach
29.08.2013 UMO Wydział Budżetu w Opolu Gospodarka środkami ZFŚS oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – pożyczkowej w latach 2010 – 2012
30.09.2013 PSSE w Opolu Sprawdzenie nadzoru przez dyrektora placówki warunków zachowania higieny osobistej.
17.12.2013 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
10.03.2014 PSSE w Opolu Kontrola bieżącego stanu sanitarnego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
14.03.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Monitoring w zakresie stanu przygotowania publicznych szkół podstawowych na przyjęcie dzieci sześcioletnich.
28.05.2014 Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie stanu technicznego i utrzymania obiektów budowlanych.
06.10.2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Przestrzeganie przepisów prawa przystosowaniu środków ochrony roślin.
12.12.2014 PPIS w Opolu Urzędowa kontrola żywności.
17.12.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Sprawdzenie realizacji działań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
11.06.2015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie utrzymania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektów.
25,26.06.2015 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Ogólna kontrola placówki.
22.07.2015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie robót budowlanych         wykonanych na poddaszu budynku szkoły.
03.08.2015 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
30.09.2015 PPIS w Opolu Kontrola związana z interwencją konsumenta dot. występowania biegunek, wymiotów u dzieci.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli są dostępne w sekretariacie szkoły lub u kierownika administracyjnego.

 

Liczba uczniów: 123

Liczba oddziałów w przedszkolu – 3, liczba dzieci – 70.

Irena Rutowicz - główny księgowy

Beata Rudyk - kierownik gospodarczy

Henryka Szuster - starszy księgowy, pomoc kuchenna

Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków, referent ds. kadr

Kania Krystyna - sekretarz szkoły

Gretka Agata – intendent

Dziuba Agnieszka – pomoc nauczyciela

Kischel Irena - kucharka

Torka Lidia – woźna oddziałowa

Bielak Beata – woźna oddziałowa

Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa

Blach Maria – sprzątaczka

Szymaniec Sylwia - sprzątaczka

Okoń Walter – konserwator

Malinowski Jurek – starszy woźny

Przewodniczący: p. Agnieszka Butryn-Berdysz

Zastępca przewodniczącego: p. Tomasz Śmiały

Skarbnik: p. Sabina Nikolajczyk

Sekretarz: p. Małgorzata Fister-Pasek

Członkowie:

p. Katarzyna Ściegienko

p. Ilona Malaka

p. Dominika Piechota-Padiasek

p. Marcin Kosmala

p. Izabela Chorzewska

p. Magdalena Stalmach-Szymczyszyn

p. Krzysztof Dawid

Dyrektor Zespołu - mgr Joanna Misiec

Wicedyrektor przedszkola- mgr Iwona Mikłuszka

Podstawą funkcjonowania Zespołu jest arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony do 30 maja danego roku przez organ prowadzący, który zawiera szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu powołany przez Prezydenta Miasta Opola.

Organami Zespołu są:

- Dyrektor Zespołu;

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców,

- Samorząd Uczniowski Szkoły.


Szczegółowy opis działań Przedszkola i Szkoły oraz kompetencji organów określa Statut Przedszkola i Statut Szkoły.


Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap klasy I - III

II etap klasy IV-VI; liczba oddziałów: 6

Majątek PSP 28:

1. Środki trwałe  konto 011                                                        3 104 292,96 zł

w tym :

a) grunty                                                                                             27 943,02 zł

b) budynek z salą gimnastyczną                                                   2 942 568,30 zł

c) ogrodzenie + przyłącze sanitarne                                                   57 745,00 zł

d) piece i kotły                                                                                    54 990,89 zł

e) wentylatory dachowe                                                                       5 872, 00 zł

f) wideobrafon                                                                                     5 474 ,75 zł

g) maszyna czyszcząca                                                                         9 699,00 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  konto  013                368 389,05 zł

3. Zbiory biblioteczne     konto  014                                                25 624,26 zł

4.Wartości niematerialne i prawne konto 020                               15 469,54 zł

RAZEM        majątek szkoły                                                       3 513 775,81 zł

Majątek PP 36:

1. Środki trwałe  konto 011                                                            1 174 660,76 zł

w tym :

a) grunty                                                                                                   6 242,39 zł

b) budynek                                                                                        1 098 000,00 zł

c) ogrodzenie                                                                                           1 948,00 zł

e) zestaw komputerowy                                                                           4 193,00 zł

f) zmywarki, plac zabaw, patelnia                                                          64 277,37 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  konto  013                    144 919,70 zł

3. Wartości niematerialne i prawne                                                      4 974,49 zł

RAZEM        majątek przedszkola                                                 1 324 554,95 zł