Jednostka nie prowadzi obecnie postępowania o zamówienia publiczne.