Foto

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 działa  na  podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2015 r. poz. 2156   z późn. zm.)

I cele i zadania przedszkola:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.  

2. Budowanie sytemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.  

3.Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.  

5.Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.  

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.  

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.  

8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.  

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.  

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.  

11. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.  

12. Współdziałanie z rodziną w procesie wychowania dziecka i przygotowania go do nauki w szkole.  

13. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.  

14. Umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej - przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

Cele i zadania szkoły:

1. Szkoła we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem ucznia jako wartością nadrzędną.

2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej oraz opiekuńczej, uwzględniając program wychowawczy i program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Do podstawowych zadań szkoły należą:

1) przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie określonym w podstawach programowych kształcenia ogólnego;

2) kształcenie i wychowanie młodzieży w oparciu o uniwersalne wartości, a w szczególności: prawdy, sprawiedliwości, solidarności, demokracji, tolerancji i wolności;

3) kształtowanie u uczniów odpowiednich postaw moralnych i zachowań;

4) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do warunków szkoły i wieku uczniów;

5) przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym i             społecznym oraz do tworzenia zdrowych środowisk życia, pracy i budowania dobrych relacji interpersonalnych;

6) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, postawy patriotycznej oraz poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

7) podtrzymywanie u uczniów świadomości tożsamości narodowej i dobrej znajomości       historii swego kraju;

8) zapewnienie uczniom warunków do osobistego rozwoju tak, aby umieli samodzielnie     myśleć i sprawnie działać oraz by realizowali swe talenty i zainteresowania;

9) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa   ukończenia szkoły;

10) przygotowanie uczniów do wejścia w kolejne etapy i stopnie edukacji;

11) przygotowanie uczniów do życia we Wspólnocie Europejskiej;

12) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w realizacji zadań szkoły, dla dobra uczniów oraz społeczeństwa;

13) zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego wszystkim uczniom, przede wszystkim tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

14) tworzenie dobrej tradycji szkolnej i budowanie dobrej opinii szkoły w środowisku         lokalnym;

15) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły;

16) działanie profilaktyczne w dziedzinie zdrowia;

17) realizowanie programu wychowawczego szkoły;

18) pomaganie w rozwijaniu aktywności uczniów w różnych dziedzinach sztuki, nauki,   techniki, sportu, także w ramach zajęć czasu wolnego;

19) wspieranie inicjatywy i samorządności uczniowskiej.

Szkoła stwarza optymalne warunki rozwoju ucznia, bezpieczeństwa oraz promocji i     ochrony zdrowia przez:

1) kształcenie i wychowanie dzieci oraz przygotowanie ich do nauki w gimnazjum i życia we współczesnym świecie;

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego,           duchowego i fizycznego;

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz                   poszanowania polskiego i światowego dorobku kulturowego;

4) wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu;

5) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;

6) zapewnienie uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej;

7) wychowywanie uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze;

8) współpracę z rodzicami, z samorządem terytorialnym, domami kultury, kuratorami           sądowymi, sądem rejonowym, policją, strażą miejską, bibliotekami, muzeami, kinami,             ośrodkiem kuratorskim, policją, strażą miejską, organizacjami pozarządowymi;

9) umożliwienie korzystania z różnorodnych zbiorów biblioteki szkolnej;

10) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć w świetlicy szkolnej w godzinach pracy rodziców;

11) dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych i przerw poprzez pełnienie dyżurów przez nauczycieli;

12) umożliwienie nauki dzieciom niepełnosprawnym w utworzonych oddziałach                   integracyjnych lub w toku nauczania indywidualnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13) zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na               organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w   szkole;

14) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem             określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 811).