Foto
Lp. Zagadnienie Informacja
1. Miejsce przyjmowania interesantów Sekretariat
2. W jakich dniach i godzinach

Poniedziałek – piątek

w godz. 8:00 – 15:00

3. W jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw

W sekretariacie zgłaszane są sprawy do rozwiązania. Sekretarz przyjmuje interesantów oraz pocztę /ewidencja w księdze korespondencji/ przekazuje sprawy do:

- dyrektora szkoły,

- kadr,

- księgowości,

- kierownika gospodarczego,

- pedagoga szkolnego,

- wychowawców i nauczycieli

w zależności od tematu sprawy i kompetencji poszczególnych pracowników.

4.

Jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce


 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 22.12. 1999r. e sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

Instrukcja kancelaryjna oraz rzeczowy jednolity wykaz akt zatwierdzony przez Archiwum Państwowe dnia 30 stycznia 2014 r. Wykaz akt stanowi jednolitą klasyfikację akt powstających w toku działalności jednostki oraz zawiera ich klasyfikację archiwalną.

5. W jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne np. w formie odręcznej /skróconej/, korespondencja

Korespondencja, po zaewidencjonowaniu, kierowana jest do dyrektora szkoły, który dekretuje sprawy do załatwienie w/g kompetencji poszczególnych pracowników.

Sprawy załatwiane są w kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się odrębnym pismem.

6. W jakiej kolejności załatwiane są sprawy Na bieżąco, zgodnie z datą wpływu i KPA –
  • sądowe,
  • personalne uczniów i pracowników,
  • interwencje,
  • korespondencja bieżąca.