1. Regulamin Pracy
2. Regulamin Wynagradzania pracowników zatrudnionych
3. Regulamin Organizacyjny
4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
5. Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych
6. Regulamin działalności Rady Rodziców
7. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze zatrudnionych
8. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników
zatrudnionych
9. Regulamin Rady Pedagogicznej
10. Regulamin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
11. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
12. Regulamin korzystania z szatni
13. Regulamin magazynku sportowego
14. Regulamin dyżurów nauczycielskich
15. Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
16. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
17. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
18. Regulamin oceniania nauczycieli
19. Regulamin nauczyciela dyżurującego
20. Regulamin organizacji wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych
21. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczek
22. Regulamin świetlicy szkolnej
23. Regulamin biblioteki szkolnej
24. Regulamin sali komputerowej
25. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
26. Regulamin postępowania rekrutacyjnego do w PSP Nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu
27. Regulamin udzielania zamówień publicznych
28. Regulamin zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w PSP Nr 28 im. Św. Wojciecha w
Opolu
29. Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w ZSP Nr 1 w Opolu
30. Instrukcja kancelaryjna
31. Instrukcja archiwalna
32. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów
33. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
34. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
35. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej
36. Instrukcja o przestrzeganiu BHP obowiązująca wszystkich pracowników
37. Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
38. Instrukcja obsługi apteczki
39. Instrukcja pierwszej pomocy
40. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
41. Instrukcja postępowania w stanach gotowości obronnej po wprowadzeniu poszczególnych
stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w ZSP nr 1 w Opolu
42. Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi
do przetwarzania danych osobowych w ZSP Nr 1 w Opolu
43. Zakładowa księga HACCAP
44. Zakładowa księga GHP-GMP