Foto

1. Rejestr zarządzeń dyrektora
2. Rejestr kancelaryjny
3. Rejestr wydanych zaświadczeń o stopień awansu zawodowego,
4. Rejestr nadania „Aktów Nadania” na nauczycieli kontraktowych
5. Rejestr zatrudnionych pracowników
6. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
7. Rejestr druków ścisłego zarachowania
8. Rejestr legitymacji PKP dla nauczycieli
9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
10. Rejestr wniosków o stypendia
11. Rejestr zwolnień lekarskich uczniów
12. Rejestr wypadków uczniów
13. Rejestr absolwentów
14. Rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych
15. Rejestr kart i umów dzieci przyjętych do przedszkola
16. Rejestr wydanych legitymacji dla pracowników i członków rodzin
17. Rejestr rozrachunków świadectw
18. Rejestr wydanych świadectw absolwentom
19. Rejestr wydanych kartotek żywieniowych
20. Rejestr środków czystości
21. Rejestr odzieży ochronnej
22. Rejestr materiałów i narzędzi
23. Rejestr faktur
24. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników
25. Rejestr wydanych biletów MPK
26. Ewidencja akt osobowych pracowników zwolnionych
27. Ewidencja uczniów
28. Księga ewidencji dzieci
29. Ewidencja czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
30. Ewidencja szkoleń wstępnych z zakresu BHP
31. Ewidencja badań lekarskich
32. Ewidencja wyjść poza placówkę
33. Ewidencja delegacji służbowych
34. Ewidencja znaczków pocztowych
35. Procedury wewnętrzne wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji
oświatowych
36. Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP Nr 1 w Opolu
37. Procedury prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w ZSP Nr 1 w Opolu
38. Procedury działań interwencyjnych prowadzonych przez Dyrektor oraz nauczycieli w PSP
Nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu
39. Procedury antymobbingowe w ZSP Nr 1 w Opolu
40. Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w PP nr 36 w Opolu
41. Procedury dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania w ZSP Nr 1 w Opolu
42. Procedury reagowania w przypadku występowania wewnętrznych i zewnętrznych
zagrożeń fizycznych w PP nr 36 i PSP Nr 28 im. Św. Wojciecha w ZSP Nr 1 w Opolu
43. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym oraz procedurę podawania
leków w ZSP Nr 1 w Opolu
44. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego
(owsicy, wszawicy)