Wykaz regulaminów: 

1.    Regulamin Pracy

2.    Regulamin Wynagradzania pracowników zatrudnionych

3.    Regulamin Organizacyjny

4.    Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5.    Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych

6.    Regulamin działalności Rady Rodziców

7.    Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze zatrudnionych  

8.    Regulamin Rady Pedagogicznej 

9.   Regulamin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

10. Regulamin sali gimnastycznej

11. Regulamin dyżurów nauczycielskich

12. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

13. Regulamin dodatku motywacyjnego

14. Regulamin organizacji szkolnych wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych

15. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

16. Regulamin świetlicy szkolnej

17. Regulamin wypożyczalni

18. Regulamin pracowni komputerowej

19. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

20. Regulamin rekrutacji

21. Regulamin zajęć pozalekcyjnych

22. Regulamin kontroli wewnętrznej

23. Regulamin Przedszkola Publicznego Nr 36

24. Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego

25. Instrukcja kancelaryjna

26. Instrukcja archiwalna

27. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów

28. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych

29. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej

30. Instrukcja obsługi apteczki

31. Instrukcja pierwszej pomocy

32. Zakładowa księga HACCAP

33. Zakładowa księga GHP-GMP

34. Zasady, kryteria przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 Rejestry, ewidencje, procedury, archiwa:

1.   Rejestr zarządzeń dyrektora

2.   Rejestr kancelaryjny

3.   Rejestr wydanych zaświadczeń o stopień awansu zawodowego,

4.   Rejestr nadania „Aktów Nadania” na nauczycieli kontraktowych

5.   Rejestr zatrudnionych pracowników

6.   Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

7.   Rejestr druków ścisłego zarachowania

8.   Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

9.   Rejestr wniosków o stypendia

10. Rejestr zwolnień lekarskich uczniów

11. Rejestr wypadków uczniów

12. Rejestr absolwentów

13. Rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych

14. Rejestr kart i umów dzieci przyjętych do przedszkola

15. Rejestr rozrachunków świadectw

16. Rejestr wydanych świadectw absolwentom

17. Rejestr środków czystości

18. Rejestr odzieży ochronnej

19. Rejestr materiałów i narzędzi

20. Rejestr przychodzących faktur

21. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników

22. Rejestr wydanych biletów MPK

23. Ewidencja akt osobowych pracowników zwolnionych

24. Księga uczniów

25. Księga ewidencji dzieci

26. Ewidencja czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

27. Ewidencja szkoleń wstępnych z zakresu BHP

28. Ewidencja badań lekarskich

29. Ewidencja wyjść poza placówkę

30. Ewidencja delegacji służbowych

31. Ewidencja znaczków pocztowych

32. Procedury wewnętrzne wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowych