Foto

1. Regulamin Pracy
2. Regulamin Wynagradzania pracowników zatrudnionych
3. Regulamin Organizacyjny
4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
5. Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych
6. Regulamin działalności Rady Rodziców
7. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze zatrudnionych
8. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników
zatrudnionych
9. Regulamin Rady Pedagogicznej
10. Regulamin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
11. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
12. Regulamin korzystania z szatni
13. Regulamin magazynku sportowego
14. Regulamin dyżurów nauczycielskich
15. Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
16. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
17. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
18. Regulamin oceniania nauczycieli
19. Regulamin nauczyciela dyżurującego
20. Regulamin organizacji wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych
21. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczek
22. Regulamin świetlicy szkolnej
23. Regulamin biblioteki szkolnej
24. Regulamin sali komputerowej
25. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
26. Regulamin postępowania rekrutacyjnego do w PSP Nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu
27. Regulamin udzielania zamówień publicznych
28. Regulamin zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w PSP Nr 28 im. Św. Wojciecha w
Opolu
29. Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w ZSP Nr 1 w Opolu
30. Instrukcja kancelaryjna
31. Instrukcja archiwalna
32. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów
33. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
34. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
35. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej
36. Instrukcja o przestrzeganiu BHP obowiązująca wszystkich pracowników
37. Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
38. Instrukcja obsługi apteczki
39. Instrukcja pierwszej pomocy
40. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
41. Instrukcja postępowania w stanach gotowości obronnej po wprowadzeniu poszczególnych
stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w ZSP nr 1 w Opolu
42. Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi
do przetwarzania danych osobowych w ZSP Nr 1 w Opolu
43. Zakładowa księga HACCAP
44. Zakładowa księga GHP-GMP

1. Rejestr zarządzeń dyrektora
2. Rejestr kancelaryjny
3. Rejestr wydanych zaświadczeń o stopień awansu zawodowego,
4. Rejestr nadania „Aktów Nadania” na nauczycieli kontraktowych
5. Rejestr zatrudnionych pracowników
6. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
7. Rejestr druków ścisłego zarachowania
8. Rejestr legitymacji PKP dla nauczycieli
9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
10. Rejestr wniosków o stypendia
11. Rejestr zwolnień lekarskich uczniów
12. Rejestr wypadków uczniów
13. Rejestr absolwentów
14. Rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych
15. Rejestr kart i umów dzieci przyjętych do przedszkola
16. Rejestr wydanych legitymacji dla pracowników i członków rodzin
17. Rejestr rozrachunków świadectw
18. Rejestr wydanych świadectw absolwentom
19. Rejestr wydanych kartotek żywieniowych
20. Rejestr środków czystości
21. Rejestr odzieży ochronnej
22. Rejestr materiałów i narzędzi
23. Rejestr faktur
24. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników
25. Rejestr wydanych biletów MPK
26. Ewidencja akt osobowych pracowników zwolnionych
27. Ewidencja uczniów
28. Księga ewidencji dzieci
29. Ewidencja czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
30. Ewidencja szkoleń wstępnych z zakresu BHP
31. Ewidencja badań lekarskich
32. Ewidencja wyjść poza placówkę
33. Ewidencja delegacji służbowych
34. Ewidencja znaczków pocztowych
35. Procedury wewnętrzne wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji
oświatowych
36. Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP Nr 1 w Opolu
37. Procedury prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w ZSP Nr 1 w Opolu
38. Procedury działań interwencyjnych prowadzonych przez Dyrektor oraz nauczycieli w PSP
Nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu
39. Procedury antymobbingowe w ZSP Nr 1 w Opolu
40. Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w PP nr 36 w Opolu
41. Procedury dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania w ZSP Nr 1 w Opolu
42. Procedury reagowania w przypadku występowania wewnętrznych i zewnętrznych
zagrożeń fizycznych w PP nr 36 i PSP Nr 28 im. Św. Wojciecha w ZSP Nr 1 w Opolu
43. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym oraz procedurę podawania
leków w ZSP Nr 1 w Opolu
44. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego
(owsicy, wszawicy)

Wykaz regulaminów: 

1.    Regulamin Pracy

2.    Regulamin Wynagradzania pracowników zatrudnionych

3.    Regulamin Organizacyjny

4.    Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5.    Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych

6.    Regulamin działalności Rady Rodziców

7.    Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze zatrudnionych  

8.    Regulamin Rady Pedagogicznej 

9.   Regulamin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

10. Regulamin sali gimnastycznej

11. Regulamin dyżurów nauczycielskich

12. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

13. Regulamin dodatku motywacyjnego

14. Regulamin organizacji szkolnych wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych

15. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

16. Regulamin świetlicy szkolnej

17. Regulamin wypożyczalni

18. Regulamin pracowni komputerowej

19. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

20. Regulamin rekrutacji

21. Regulamin zajęć pozalekcyjnych

22. Regulamin kontroli wewnętrznej

23. Regulamin Przedszkola Publicznego Nr 36

24. Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego

25. Instrukcja kancelaryjna

26. Instrukcja archiwalna

27. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów

28. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych

29. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej

30. Instrukcja obsługi apteczki

31. Instrukcja pierwszej pomocy

32. Zakładowa księga HACCAP

33. Zakładowa księga GHP-GMP

34. Zasady, kryteria przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 Rejestry, ewidencje, procedury, archiwa:

1.   Rejestr zarządzeń dyrektora

2.   Rejestr kancelaryjny

3.   Rejestr wydanych zaświadczeń o stopień awansu zawodowego,

4.   Rejestr nadania „Aktów Nadania” na nauczycieli kontraktowych

5.   Rejestr zatrudnionych pracowników

6.   Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

7.   Rejestr druków ścisłego zarachowania

8.   Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

9.   Rejestr wniosków o stypendia

10. Rejestr zwolnień lekarskich uczniów

11. Rejestr wypadków uczniów

12. Rejestr absolwentów

13. Rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych

14. Rejestr kart i umów dzieci przyjętych do przedszkola

15. Rejestr rozrachunków świadectw

16. Rejestr wydanych świadectw absolwentom

17. Rejestr środków czystości

18. Rejestr odzieży ochronnej

19. Rejestr materiałów i narzędzi

20. Rejestr przychodzących faktur

21. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników

22. Rejestr wydanych biletów MPK

23. Ewidencja akt osobowych pracowników zwolnionych

24. Księga uczniów

25. Księga ewidencji dzieci

26. Ewidencja czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

27. Ewidencja szkoleń wstępnych z zakresu BHP

28. Ewidencja badań lekarskich

29. Ewidencja wyjść poza placówkę

30. Ewidencja delegacji służbowych

31. Ewidencja znaczków pocztowych

32. Procedury wewnętrzne wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowych