Foto

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1

 1. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych

 1. Adres jednostki:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

 1. Wyszomirskiego 6

45-776 Opole

 1. Określenie stanowiska służbowego

             specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych

 1. Wymiar etatu:

0,4 etatu

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy, wykształcenie wyższe i co najmniej 4 – letni staż pracy,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dyspozycyjność.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • znajomość specyfiki placówki oświatowej,
 • samodzielność, sumienność, rzetelność, bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność,
 • zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki,
 • umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne,
 • chęć pogłębiania wiedzy.
 1. Zakres obowiązków:
 • administrowanie siecią komputerową w placówce,
 • doradztwo  i  propozycje  w  zakresie  koniecznych  zamian  i  uzupełnień, dotyczących programów  i  sprzętu  komputerowego,
 • instalacja nowego sprzętu zakupionego przez placówkę,
 • opieka  nad  sprzętem  komputerowym:  przeglądy  i  konserwacja,
 • nadzór nad dokumentacją komputerową (licencje, oprogramowanie),
 • wnioskowanie  do  dyrektora  i  udział  w  zakresie  opracowywania  i  wdrażania wewnętrznych  zarządzeń, regulaminów  i  instrukcji  dotyczących  eksploatowania             i  wykorzystania  sieci   komputerowej  we  wszystkich  obszarach  funkcjonowania  placówki: dydaktycznej, organizacyjnej, finansowej  itp.,
 • instalowanie  systemów  i  programów  komputerowych  oraz  reinstalacja  systemów operacyjnych,
 • przeprowadzanie  likwidacji  sprzętu  komputerowego  z  zachowaniem  zasad i  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska,
 • zabezpieczenie zbiorów danych w placówce,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora ZSP Nr 1.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku :
 • Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu.
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.
 1. 8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

 1. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :

 • List motywacyjny odręcznie podpisany,
 • Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2016 r. poz.922),
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu       w pełni z praw publicznych,
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych.
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6 w zamkniętej   kopercie   z   podaniem   adresu zamieszkania     i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych w terminie do dnia 22.02.2018 r. do godz. 15/30. Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.  

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku   naboru   będzie   umieszczona   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej  w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

     mgr Joanna Misiec