Foto

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1

ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ogłasza nabór na stanowisko

głównego księgowego

 1. Adres jednostki:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ul. Wyszomirskiego 6

45-776 Opole

 1. Określenie stanowiska służbowego

Główny Księgowy

3. Wymiar etatu:

1 etat - 40 godzin tygodniowo

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej lub wykształcenie średnie (policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane               z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • Nieposzlakowana opinia
 • Dyspozycyjność

        5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • Biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy
 • Obsługi komputera (MS Office, Excel WINDOWS, WORD) programów finansowo - księgowo-płacowych (PROGMAN - Finanse DDJ, Płatnik ZUS )
 • Znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych
 • Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela
 • Znajomość rozliczeń finansowych
 • Znajomość specyfiki placówki oświatowej
 • Zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki
 • Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
 • Wysokie zdolności analityczne, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres
 • Chęć pogłębiania wiedzy

       6. Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej
 • Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku
 • Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej placówki
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych         z planem finansowym
 • Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez ZSP1 w Opolu
 • Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych

       Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych:

 • ewidencja wykonania budżetu
 • ewidencja majątku trwałego
 • wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń, przekroczenia lub niewykonania planu, w całości i w poszczególnych pozycjach
 • zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań
 • sporządzenie sprawozdań i ich terminowe przekazanie zgodnie  z rozporządzeniem        w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • ewidencjonowanie i rozliczenia podatkowe
 • funkcjonowanie kasy jednostki, rozliczenie intendenta i zaliczko biorców
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora ZSP Nr 1

      7. Warunki pracy na danym stanowisku :

 • Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu – praca siedząca
 • Praca przy komputerze
 • Pokój księgowości na piętrze w Publicznym Przedszkolu nr 36 w Opolu
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego

     8 . Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%

 1. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :

 • List motywacyjny odręcznie podpisany
 • Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2016 r. poz.23),
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane   do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6 w zamkniętej   kopercie   z   podaniem   adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów     na stanowisko urzędnicze – główny księgowy” w terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 14/00. Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.  

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja   o   wyniku   naboru   będzie   umieszczona   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

     Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

     mgr Joanna Misiec