Foto

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1
ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole
tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko
głównego księgowego

1. Adres jednostki:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu
ul. Wyszomirskiego 6
45-776 Opole

2. Określenie stanowiska służbowego
Główny Księgowy


3. Wymiar etatu:
1 etat - 40 godzin tygodniowo


4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
• Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej lub wykształcenie średnie (policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
• Nieposzlakowana opinia
• Dyspozycyjność


5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
• Biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy
• Obsługi komputera (MS Office, Excel WINDOWS, WORD) programów finansowo - księgowo-płacowych (PROGMAN - Finanse DDJ, Płatnik ZUS )
• Znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych
• Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela
• Znajomość rozliczeń finansowych
• Znajomość specyfiki placówki oświatowej
• Zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki
• Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
• Wysokie zdolności analityczne, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres
• Chęć pogłębiania wiedzy


6. Zakres obowiązków:
• Prowadzenie rachunkowości jednostki
• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
• Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej
• Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku
• Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej placówki
• Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
• Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez ZSP1 w Opolu
• Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych:
– ewidencja wykonania budżetu
– ewidencja majątku trwałego
– wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów
– sporządzanie sprawozdań finansowych
– stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń, przekroczenia lub niewykonania planu, w całości i w poszczególnych pozycjach
– zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań
– sporządzenie sprawozdań i ich terminowe przekazanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej
– ewidencjonowanie i rozliczenia podatkowe
– funkcjonowanie kasy jednostki, rozliczenie intendenta i zaliczko biorców
• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora ZSP Nr 1


7. Warunki pracy na danym stanowisku :
– Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu – praca siedząca
– Praca przy komputerze
– Pokój księgowości na piętrze w Publicznym Przedszkolu nr 36 w Opolu
– Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego


8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0% *


9. Wymagane dokumenty:
Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :
• List motywacyjny odręcznie podpisany
• Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2016 r. poz.23),
• Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
• Kserokopia dowodu osobistego
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
• Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
• Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
• Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych
• Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
• Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
• Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
• Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych


10. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6 w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – główny księgowy” w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 14/00. Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.


Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu
Joanna Misiec

 * W dniu 22.08.2017r. dokonano zmiany treści w pkt 8 ogłoszenia.