Foto

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR

ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. kadr

 1. Adres jednostki:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

 1. Wyszomirskiego 6

45-776 Opole

 1. Określenie stanowiska służbowego

Referent ds. kadr

 1. Wymiar etatu:

0,25 etatu - 10 godzin tygodniowo

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
 • Wykształcenie minimum średnie i co najmniej 4– letni staż pracy, wykształcenie wyższe i co najmniej 2– letni staż pracy
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nieposzlakowana opinia
 • Dyspozycyjność
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Biegła obsługa komputera oraz znajomość Word, Excel, mile widziana znajomość programu ProgMan
 • Znajomość przepisów z zakresu  prawa pracy
 • Znajomość specyfiki placówki oświatowej
 • Samodzielność, sumienność, rzetelność, bardzo dobra organizacja czasu pracy, rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność
 • Zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki
 • Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
 • Chęć pogłębiania wiedzy
 1. Zakres obowiązków:
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy oraz jego rozwiązaniem,  bieżąca obsługa spraw pracowników
 • Przygotowanie umów oraz porozumień zmieniających do umów
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, listy obecności, rocznego planu urlopów
 • Ustalanie uprawnień pracowników do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, urlopów wypoczynkowych,  okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, urlopów dla poratowania zdrowia
 • Przygotowanie oraz kompletowanie pism w sprawach pracowniczych
 • Przygotowywanie dokumentów emerytalnych lub rentowych pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę
 • Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
 • Wprowadzanie danych dotyczących pracowników i spraw osobowych do programu ProgMan
 • Wprowadzanie danych kadrowych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
 • Opracowywanie oraz udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych
 • Przygotowywanie obowiązujących sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw osobowych Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych spraw kadrowych.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Zespołu.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku :
 • Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu – praca siedząca
 • Praca przy komputerze
 • Pokój księgowości na piętrze w Publicznym Przedszkolu nr 36 w Opolu
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego
 1. 8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji         zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%

 1. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :

 • Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany
 • List motywacyjny odręcznie podpisany
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych
 • Podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych              w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych           (Dz.U. z 2016 r poz. 922)
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6 w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent ds. kadr w terminie do dnia 19.06.2017 r. do godz. 14/00 decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu.  Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.  

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja  o  wyniku  naboru  będzie umieszczona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

     Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

     mgr Joanna Misiec