Foto

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1

 1. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. kadr

 

 1. Adres jednostki:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

 1. Wyszomirskiego 6

45-776 Opole

 1. Określenie stanowiska służbowego

referent ds. kadr

 1. Wymiar etatu:

0,50 etatu

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
 • wykształcenie minimum średnie i co najmniej 4 – letni staż pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie wyższe i co najmniej 2 – letni staż pracy
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • nieposzlakowana opinia
 • dyspozycyjność
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość specyfiki placówki oświatowej
 • samodzielność, sumienność, rzetelność, bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność
 • zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki
 • umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
 • chęć pogłębiania wiedzy
 1. Zakres obowiązków:
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie umów oraz porozumień zmieniających do umów
 • przygotowywanie oraz kompletowanie pism w sprawach pracowniczych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • wprowadzanie danych dotyczących pracowników i spraw osobowych do programu Progman
 • wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO
 • opracowywanie i udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych
 • przygotowywanie obowiązujących sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw osobowych
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Szkoły
 1. Warunki pracy na danym stanowisku :
 • Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji         zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

 1. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

 • List motywacyjny odręcznie podpisany                                                                          
 • Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV), opatrzony klauzulą o treści:

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku                      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Opolu w celu wzięcia udziału  w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody          w dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność            z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” i podpisem kandydata.

 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane           do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu       w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6 w zamkniętej   kopercie   z   podaniem numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr w terminie do dnia 21.08.2020 r. do godz. 15/30. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej. Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.                                                    

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani                   o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja   o   wyniku   naboru   będzie   umieszczona   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

     Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

     mgr Iwona Opolska

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY Nr 1

 1. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                         

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Pan Robert Elias zamieszkały w Opolu.

Uzasadnienie:

 

Pan Robert Elias spełnił wymagania formalno – prawne określone  w ogłoszeniu z dnia 12.02.2018 r. o naborze na w/w stanowisko oraz wykazał się praktyczną   i techniczną wiedzą, co stwierdzono na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada znajomość stanowiska pracy.

W ocenie komisji okazał się odpowiednim kandydatem na w/w stanowisko.

                                                                                               Dyrektor

                                                                                 mgr Joanna Misiec

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1

 1. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych

 1. Adres jednostki:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

 1. Wyszomirskiego 6

45-776 Opole

 1. Określenie stanowiska służbowego

             specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych

 1. Wymiar etatu:

0,4 etatu

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy, wykształcenie wyższe i co najmniej 4 – letni staż pracy,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dyspozycyjność.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • znajomość specyfiki placówki oświatowej,
 • samodzielność, sumienność, rzetelność, bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność,
 • zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki,
 • umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne,
 • chęć pogłębiania wiedzy.
 1. Zakres obowiązków:
 • administrowanie siecią komputerową w placówce,
 • doradztwo  i  propozycje  w  zakresie  koniecznych  zamian  i  uzupełnień, dotyczących programów  i  sprzętu  komputerowego,
 • instalacja nowego sprzętu zakupionego przez placówkę,
 • opieka  nad  sprzętem  komputerowym:  przeglądy  i  konserwacja,
 • nadzór nad dokumentacją komputerową (licencje, oprogramowanie),
 • wnioskowanie  do  dyrektora  i  udział  w  zakresie  opracowywania  i  wdrażania wewnętrznych  zarządzeń, regulaminów  i  instrukcji  dotyczących  eksploatowania             i  wykorzystania  sieci   komputerowej  we  wszystkich  obszarach  funkcjonowania  placówki: dydaktycznej, organizacyjnej, finansowej  itp.,
 • instalowanie  systemów  i  programów  komputerowych  oraz  reinstalacja  systemów operacyjnych,
 • przeprowadzanie  likwidacji  sprzętu  komputerowego  z  zachowaniem  zasad i  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska,
 • zabezpieczenie zbiorów danych w placówce,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora ZSP Nr 1.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku :
 • Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu.
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.
 1. 8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

 1. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :

 • List motywacyjny odręcznie podpisany,
 • Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2016 r. poz.922),
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu       w pełni z praw publicznych,
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych.
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6 w zamkniętej   kopercie   z   podaniem   adresu zamieszkania     i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych w terminie do dnia 22.02.2018 r. do godz. 15/30. Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.  

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku   naboru   będzie   umieszczona   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej  w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

     mgr Joanna Misiec

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY Nr 1

ul.Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                 Informacja

o wyniku naboru na stanowisko

głównego księgowego

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Opolu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Pan Piotr Dąbrowski, zamieszkały w Opolu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Piotr Dąbrowski spełnił wszystkie wymagania formalno – prawne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Wykazał się największą praktyczną i techniczną wiedzą, co stwierdzono na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Posiadane umiejętności i doświadczenie zawodowe umożliwią wykonywanie pracy na w/w stanowisku. W ocenie komisji okazał się odpowiednim kandydatem na stanowisko głównego księgowego.

                                                           Dyrektor

                                                           Zespołu Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu

                                                           Joanna Misiec

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1
ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole
tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko
głównego księgowego

1. Adres jednostki:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu
ul. Wyszomirskiego 6
45-776 Opole

2. Określenie stanowiska służbowego
Główny Księgowy
3. Wymiar etatu:
1 etat - 40 godzin tygodniowo
4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
• Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej lub wykształcenie średnie (policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
• Nieposzlakowana opinia
• Dyspozycyjność
5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
• Biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy
• Obsługi komputera (MS Office, Excel WINDOWS, WORD) programów finansowo - księgowo-płacowych (PROGMAN - Finanse DDJ, Płatnik ZUS )
• Znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych
• Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela
• Znajomość rozliczeń finansowych
• Znajomość specyfiki placówki oświatowej
• Zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki
• Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
• Wysokie zdolności analityczne, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres
• Chęć pogłębiania wiedzy
6. Zakres obowiązków:
• Prowadzenie rachunkowości jednostki
• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
• Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej
• Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku
• Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej placówki
• Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
• Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez ZSP1 w Opolu
• Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych

Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych:
– ewidencja wykonania budżetu
– ewidencja majątku trwałego
– wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów
– sporządzanie sprawozdań finansowych
– stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń, przekroczenia lub niewykonania planu, w całości i w poszczególnych pozycjach
– zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań
– sporządzenie sprawozdań i ich terminowe przekazanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej
– ewidencjonowanie i rozliczenia podatkowe
– funkcjonowanie kasy jednostki, rozliczenie intendenta i zaliczko biorców
• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora ZSP Nr 1
7. Warunki pracy na danym stanowisku :
– Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu – praca siedząca
– Praca przy komputerze
– Pokój księgowości na piętrze w Publicznym Przedszkolu nr 36 w Opolu
– Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego
8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%.
9. Wymagane dokumenty:
Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :
• List motywacyjny odręcznie podpisany
• Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2016 r. poz.23),
• Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
• Kserokopia dowodu osobistego
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
• Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
• Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
• Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych
• Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
• Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
• Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
• Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych
10. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6 w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – główny księgowy” w terminie do dnia 10.11.2017 r. do godz. 14/00. Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu
mgr Joanna Misiec

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY Nr 1
ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole
tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja do BIP UM Opola

o wyniku naboru na stanowisko

głównego księgowego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Opolu

 

Informuję, że zakończyła się procedura naboru na ww. stanowisko urzędnicze. Komisja Rekrutacyjna nie zdecydowała się rekomendować żadnej kandydatki na stanowisko głównego księgowego.

Dyrektor
                                                             Zespołu Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu
        Joanna Misiec

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1

ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ogłasza nabór na stanowisko

głównego księgowego

 1. Adres jednostki:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ul. Wyszomirskiego 6

45-776 Opole

 1. Określenie stanowiska służbowego

Główny Księgowy

3. Wymiar etatu:

1 etat - 40 godzin tygodniowo

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej lub wykształcenie średnie (policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane               z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • Nieposzlakowana opinia
 • Dyspozycyjność

        5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • Biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy
 • Obsługi komputera (MS Office, Excel WINDOWS, WORD) programów finansowo - księgowo-płacowych (PROGMAN - Finanse DDJ, Płatnik ZUS )
 • Znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych
 • Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela
 • Znajomość rozliczeń finansowych
 • Znajomość specyfiki placówki oświatowej
 • Zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki
 • Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
 • Wysokie zdolności analityczne, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres
 • Chęć pogłębiania wiedzy

       6. Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej
 • Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku
 • Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej placówki
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych         z planem finansowym
 • Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez ZSP1 w Opolu
 • Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych

       Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych:

 • ewidencja wykonania budżetu
 • ewidencja majątku trwałego
 • wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń, przekroczenia lub niewykonania planu, w całości i w poszczególnych pozycjach
 • zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań
 • sporządzenie sprawozdań i ich terminowe przekazanie zgodnie  z rozporządzeniem        w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • ewidencjonowanie i rozliczenia podatkowe
 • funkcjonowanie kasy jednostki, rozliczenie intendenta i zaliczko biorców
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora ZSP Nr 1

      7. Warunki pracy na danym stanowisku :

 • Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu – praca siedząca
 • Praca przy komputerze
 • Pokój księgowości na piętrze w Publicznym Przedszkolu nr 36 w Opolu
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego

     8 . Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%

 1. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :

 • List motywacyjny odręcznie podpisany
 • Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2016 r. poz.23),
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane   do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6 w zamkniętej   kopercie   z   podaniem   adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów     na stanowisko urzędnicze – główny księgowy” w terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 14/00. Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.  

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja   o   wyniku   naboru   będzie   umieszczona   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

     Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

     mgr Joanna Misiec

Informuję, że zakończyła się procedura naboru na ww. stanowisko urzędnicze. Komisja Rekrutacyjna nie dokonała wyboru, gdyż kandydatki, które spełniły wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu nie wykazały się dostateczną wiedzą i znajomością przepisów wymaganych na tym stanowisku.

                                                                       Dyrektor

                                                                       Zespołu Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu

                                                                       Joanna Misiec

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1
ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole
tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko
głównego księgowego

1. Adres jednostki:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu
ul. Wyszomirskiego 6
45-776 Opole

2. Określenie stanowiska służbowego
Główny Księgowy


3. Wymiar etatu:
1 etat - 40 godzin tygodniowo


4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
• Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej lub wykształcenie średnie (policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
• Nieposzlakowana opinia
• Dyspozycyjność


5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
• Biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy
• Obsługi komputera (MS Office, Excel WINDOWS, WORD) programów finansowo - księgowo-płacowych (PROGMAN - Finanse DDJ, Płatnik ZUS )
• Znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych
• Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela
• Znajomość rozliczeń finansowych
• Znajomość specyfiki placówki oświatowej
• Zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki
• Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
• Wysokie zdolności analityczne, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres
• Chęć pogłębiania wiedzy


6. Zakres obowiązków:
• Prowadzenie rachunkowości jednostki
• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
• Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej
• Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku
• Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej placówki
• Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
• Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez ZSP1 w Opolu
• Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych:
– ewidencja wykonania budżetu
– ewidencja majątku trwałego
– wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów
– sporządzanie sprawozdań finansowych
– stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń, przekroczenia lub niewykonania planu, w całości i w poszczególnych pozycjach
– zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań
– sporządzenie sprawozdań i ich terminowe przekazanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej
– ewidencjonowanie i rozliczenia podatkowe
– funkcjonowanie kasy jednostki, rozliczenie intendenta i zaliczko biorców
• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora ZSP Nr 1


7. Warunki pracy na danym stanowisku :
– Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu – praca siedząca
– Praca przy komputerze
– Pokój księgowości na piętrze w Publicznym Przedszkolu nr 36 w Opolu
– Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego


8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0% *


9. Wymagane dokumenty:
Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :
• List motywacyjny odręcznie podpisany
• Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2016 r. poz.23),
• Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
• Kserokopia dowodu osobistego
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
• Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
• Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
• Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych
• Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
• Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
• Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
• Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych


10. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6 w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – główny księgowy” w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 14/00. Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.


Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu
Joanna Misiec

 * W dniu 22.08.2017r. dokonano zmiany treści w pkt 8 ogłoszenia.


 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR

ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. kadr

 1. Adres jednostki:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

 1. Wyszomirskiego 6

45-776 Opole

 1. Określenie stanowiska służbowego

Referent ds. kadr

 1. Wymiar etatu:

0,25 etatu - 10 godzin tygodniowo

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
 • Wykształcenie minimum średnie i co najmniej 4– letni staż pracy, wykształcenie wyższe i co najmniej 2– letni staż pracy
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nieposzlakowana opinia
 • Dyspozycyjność
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Biegła obsługa komputera oraz znajomość Word, Excel, mile widziana znajomość programu ProgMan
 • Znajomość przepisów z zakresu  prawa pracy
 • Znajomość specyfiki placówki oświatowej
 • Samodzielność, sumienność, rzetelność, bardzo dobra organizacja czasu pracy, rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność
 • Zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki
 • Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
 • Chęć pogłębiania wiedzy
 1. Zakres obowiązków:
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy oraz jego rozwiązaniem,  bieżąca obsługa spraw pracowników
 • Przygotowanie umów oraz porozumień zmieniających do umów
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, listy obecności, rocznego planu urlopów
 • Ustalanie uprawnień pracowników do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, urlopów wypoczynkowych,  okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, urlopów dla poratowania zdrowia
 • Przygotowanie oraz kompletowanie pism w sprawach pracowniczych
 • Przygotowywanie dokumentów emerytalnych lub rentowych pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę
 • Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
 • Wprowadzanie danych dotyczących pracowników i spraw osobowych do programu ProgMan
 • Wprowadzanie danych kadrowych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
 • Opracowywanie oraz udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych
 • Przygotowywanie obowiązujących sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw osobowych Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych spraw kadrowych.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Zespołu.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku :
 • Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu – praca siedząca
 • Praca przy komputerze
 • Pokój księgowości na piętrze w Publicznym Przedszkolu nr 36 w Opolu
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego
 1. 8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji         zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%

 1. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :

 • Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany
 • List motywacyjny odręcznie podpisany
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych
 • Podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych              w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych           (Dz.U. z 2016 r poz. 922)
 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu ul. Wyszomirskiego 6 w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent ds. kadr w terminie do dnia 19.06.2017 r. do godz. 14/00 decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu.  Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.  

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja  o  wyniku  naboru  będzie umieszczona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, www.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

     Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

     mgr Joanna Misiec