Foto

Z dniem 1 września 2003 roku został powołany Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu na mocy Uchwały nr XV/125/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2003 r.

W skład Zespołu wchodzą:

1)    Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu;

2)    Przedszkole Publiczne Nr 36 w Opolu.

Zespół mieści się w Opolu przy ul. Bogumiła Wyszomirskiego 6.

Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Opole.

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Zespół działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Kompetencje szkoły rozumiane jako kompetencje dyrektora oraz rady pedagogicznej określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  i Kartę Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.)

Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu zachowują odrębne statuty.