Foto

Przedmiotem działania Zespołu jest:

•    zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w zakresie wychowania przedszkolnego oraz obowiązkowego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
•    przeprowadzenie rekrutacji dzieci i uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie, odpowiednio dla Przedszkola i Szkoły;
•    realizację ustalonych przez MEN podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;

•    zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
•    stosowanie ustalonych przez MEN zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych w szkołach publicznych;
•    realizację celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.


Kompetencje szkoły rozumiane jako kompetencje dyrektora oraz rady pedagogicznej określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.)