Foto

Podstawą funkcjonowania Zespołu jest arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony do 30 maja danego roku przez organ prowadzący, który zawiera szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu powołany przez Prezydenta Miasta Opola.

Organami Zespołu są:

- Dyrektor Zespołu;

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców,

- Samorząd Uczniowski Szkoły.


Szczegółowy opis działań Przedszkola i Szkoły oraz kompetencji organów określa Statut Przedszkola i Statut Szkoły.


Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap klasy I - III

II etap klasy IV-VI; liczba oddziałów: 6