Foto

Podstawą funkcjonowania Zespołu jest arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony do 30 maja danego roku przez organ prowadzący, który zawiera szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu powołany przez Prezydenta Miasta Opola.

Organami Zespołu są:

 • Dyrektor Zespołu;
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski Szkoły.

Szczegółowy opis organizacji Zespołu wraz zakresami obowiązków pracowników zawiera Statut Zespołu.

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

 • I etap klasy I – III; liczba oddziałów 3
 • II etap klasy IV-VIII; liczba oddziałów: 5
 • Ogólna liczba uczniów: 175.
   

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły.

 • Liczba oddziałów w przedszkolu – 3;
 • Ogólna liczba dzieci: 70.

Szczegółowy opis organizacji przedszkola zawiera Statut Przedszkola.